Rens Pc

Saksbehandlingen i komiteer og utvalg skal følge forvaltningsloven, se forskningsetikkforskriften § 8. Datatilsynet mener det er påvist utover rimelig tvil at så synes ikke å være tilfelle idenne konkrete sak. Helsepersonellet står registrert med, som for eksempel søker på en stilling.

  • Noen ganger kan det være vanskelig å fastsette stillingsprosenten til en deltidsansatt.
  • Rettmessige, og å avdekke misbruk av velferdsordningene.
  • Posten forbeholder seg retten til å beholde data som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet.
  • Ph.d.-forskriftene og fakultetets utfyllende bestemmelser § 7 angir de formelle kravene for opptak til ph.d.

Studieretten på ph.d.-programmet vil i slike tilfeller settes lik sluttdatoen i stipendiatstillingen. En slik søknad skal sendes til fakultetet (før studieretten utløper) og må inneholde en begrunnelse for forsinkelsen, samt en framdriftsplan for ferdigstilling av avhandlingen. Søknaden skal være utarbeidet i samarbeid med veileder. Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Brukerens side, kan Posten umiddelbart heve avtaleforholdet med Brukeren etter disse Vilkårene. Ved heving skal Brukeren gis varsel om at adgangen til å sende og motta Meddelelser er deaktivert, og at tilgangen til lagrede data vil opphøre etter 3 mnd. Det vises også til Postens Generelle betalingsbetingelser, som kommer til anvendelse så langt de passer. Register for utestengte studenter er et offentlig eid register som skal sikre effektiv informasjonsutveksling.

Brukervilkår For Nettsted

Normalt vil artikkelsamlingen til ph.d.-graden bestå av 3 artikler, pluss en samlet presentasjon. Artiklene kan ha flere forfattere, men doktoranden bør være førsteforfatter på minst to artikler og eneforfatter på den innledende presentasjonen. UiT har en side med nyttig og relevant informasjon som ansatte må forholde seg til når de er på utenlandsopphold. Her finner du også skjema som skal benyttes i forbindelse med forskudd og oppgjør. Når du har vært registrert som doktorgradskandidat, får du brukerkonto ved UiT og du må levere avhandlingen din gjennom universitetet sin innleveringsportal Munin.

Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Hvis forholdet ikke rettes opp innen fristen eller det gjentas, ansees Kundeforholdet som opphørt. denne lenken Dersom Kunden flytter uten å varsle Unifon, kan Unifon koble ned forbindelsen når denne sperrer for andres mulighet til å etablere et nytt Kundeforhold på Kundens fraflyttede adresse. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushet om forhold som nevnt ovenfor også etter fratredelsen. Taushetsplikten gjelder også etter at avtaleforholdet etter disse Vilkårene er opphørt.

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Det innebærer blant annet at for at vi skal kunne levere deg digital post etter avtalen må din digipostadresse leveres ut til eventuelle avsendere slik at de kan registrere denne og deg som mottaker. Dersom kontoen avsluttes etter et dødsfall oppbevares opplysningen om kontoen og avdøde i 9 måneder etter at vi mottar melding om dødsfall fra folkeregisteret. Dette for å sikre at opplysninger som er nødvendig for avdødes etterkommere ikke går tapt og at alle etterlatte får nødvendig og viktig informasjon. Dersom Kunden slettes i Enhetsregisteret og/eller Foretaksregisteret, vil Kundens Digipost-konto og lagrede data slettes tre måneder etter Posten fikk beskjed om slettingen. De som kan forplikte Kunden må kontakte Digipost for å få tilgang til Kundens Digipost-konto innen sletting.